lub
Zadzwoń do nas

502 755 560

Wypowiedzenie oc

Poniżej udostępniamy Panstwu wzory wypowiedzenia OC przed zakończeniem aktualnej polisy oraz wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu:

  1. wypowiedzenie OC na koniec okresu: pobierz
  2. wypowiedzenie OC przez nabywcę w ciągu 30 dni od zakupu pojazdu: pobierz

Jakie zmiany odczują kierowcy, którzy będą ubezpieczać samochody według nowych przepisów?
Nowa ustawa reguluje m.in. kwestię wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku zmiany ubezpieczyciela, podwójnego ubezpieczenia OC lub zbycia pojazdu. Nowe przepisy wskazują, że kierowca powinien złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej, ale co bardzo istotne bez rygoru nieważności. Zatem właściciele samochodów mogą przekazywać ubezpieczycielowi oświadczenia woli i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia w różnych formach: ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

Czy kierowcy już nie muszą wypowiadać umów na piśmie?
Pomimo wprowadzonych zmian nie każdy zakład ubezpieczeń był w stanie uruchomić od 11 lutego br. możliwość telefonicznego składania wypowiedzeń. Rozwiązania takie są kosztowne i czasochłonne. W dalszym ciągu najbezpieczniejszą formą dla właściciela pojazdu jest wypowiedzenie ubezpieczenia OC na piśmie. Pisemne wypowiedzenie może być złożone przez ubezpieczonego przesyłką listową, faksem lub osobiście w zakładzie ubezpieczeń, oddziale albo w agencji ubezpieczeniowej.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy, w przypadku przesyłki listowej wiążąca jest data nadania jej na poczcie, a nie jak dotychczas data dostarczenia do zakładu ubezpieczeń. Jest to zmiana zdecydowanie na korzyść ubezpieczonych. Nie zmieniają się natomiast przepisy w przypadku przesyłki wypowiedzenia za pośrednictwem prywatnego kuriera; w tym przypadku liczy się data otrzymania oświadczenia przez zakład ubezpieczeń lub agenta.

Jakie dane powinny się znaleźć na pisemnym wypowiedzeniu, aby było ważne?
Wypowiedzenie OC powinno zawierać:
• nazwę i adres zakładu ubezpieczeń,
• numer wypowiadanej polisy,
• dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko i adres),
• dane pojazdu, który był przedmiotem ubezpieczenia (marka, model, numer rejestracyjny),
• podpis wypowiadającego.

Co się dzieje, gdy właściciel pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC u nowego ubezpieczyciela, nie wypowiadając poprzedniej umowy?
W przypadku, gdy klient zawrze umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń, a nie wypowie poprzedniej, umowa ubezpieczenia automatycznie przedłuży się na kolejne 12 miesięcy. W takiej sytuacji posiadacz pojazdu ma możliwość wypowiedzenia wznowieniowej automatycznie umowy w dowolnym momencie. Składka zostanie wtedy obliczona do dnia wypowiedzenia umowy.

Czy nowelizacja przepisów dotyczy również sytuacji, w której następuje zmiana właściciela pojazdu?
Tak. Posiadacz pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu, może wypowiedzieć umowę OC ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, aż do czasu zakończenia okresu ubezpieczenia. Umowa OC ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, u agenta lub listownie, a nie jak dotychczas po 30 dniach od nabycia pojazdu. W przypadku niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy OC, zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki OC, począwszy od dnia nabycia pojazdu, z uwzględnieniem przysługujących zniżek lub obciążających zwyżek.

Zmieniają się również obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń w przypadku klientów, których umowy zostały przedłużone automatycznie. Jak taką sytuację regulują obowiązujące od niedawna przepisy?
Zgodnie z nową ustawą, w przypadku zawarcia automatycznie wznowionej umowy OC zakład ubezpieczeń jest zobowiązany potwierdzić zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od jej obowiązywania. W następnym roku właściciele pojazdów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia OC według nowych przepisów, będą otrzymywać od zakładu ubezpieczeń wiążącą ofertę przedłużenia polisy OC na kolejne 12 miesięcy.

Ubezpieczyciele mają możliwość przesyłania informacji o ubezpieczeniu w postaci przesyłki listowej lub mailowej, jeżeli przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC klient wyraził zgodę na składanie oświadczeń w formie elektronicznej.

Jakie sankcje przewidział ustawodawca w przypadku stwierdzenia braku OC?

Za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na właściciela pojazdu opłatę. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia OC pojazdu, kara jest uzależniona od rodzaju pojazdu:
• pojazd osobowy – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• pojazd ciężarowy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
oraz od okresu pozostawania bez ochrony:
• do 3 dni – 20% kary,
• od 4 do 14 dni – 50% kary,
• powyżej 14 dni zwłoki – 100% kary.

Jeśli właściciel pojazdu nie opłaci składki za ubezpieczenie OC i nie rozwiąże umowy z zakładem ubezpieczeń, umowa nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia.